نظام صنفی کشاورزی شهرستان شیراز

جدول مشاغل نظام صنفی کشاورزی

 

تا پایان مرداد ماه سال 1393 تعداد 236 شغل بخش کشاورزی  در هفت گروه شامل : تولیدات دامی، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشكی، تولیدات گیاهی و خدمات و مكانیزاسیون كشاورزی  كدگذاری و استاندارد سازی شده است.

جدول مشاغل زیربخش تولیدات گیاهی

جدول مشاغل زیربخش منابع طبیعی

جدول مشاغل زیربخش امور دام

جدول مشاغل زیربخش دامپزشكی

جدول مشاغل زیربخش مكانیزاسیون

جدول مشاغل زیربخش صنایع تبدیلی

جدول مشاغل زیربخش  شیلات و آبزیان

سخن روز

 

خواستن داشتن نیست. خواستن تلاش کردن است وتلاش کردن گاهی داشتن است و گاهی تجربه…

 

نحوه عضویت

برای ثبت نام وقتی روی لینکهای ثبت نام در این وبلاگ کلیک کردید وارد صفحه ای میشوید که باید در آنها SignUp یا Join را انتخاب کنید . اگر ایمیل لازم بود آنرا وارد کنید و سپس ایمیل خود را چک کنید

نمایش آب وهوا

اوقات شرعی

نحوه تشکیل صنف

دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي

موضوع : نحوه تشکیل نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخششهرستان

بخش اول : مفاهیم و تعاریف

ماده 1 نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش- شهرستان ،که در این دستورالعمل به اختصار نظام صنفی"

نامیده می شود ، شامل قواعد و مقررات و تشکل ها ي حرفه اي است که در جهت ایجاد تشکیلات ، تعیین

وظایف و اختیارات ، ساماندهی و نظم بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزي و منابع طبیعی ،

تنظیم و تنسیق می شود و با ارائه درخواست حداقل 5 واحد صنفی به عنوان هیئت مؤسس و با تائید مدیریت

جهاد کشاورزي شهرستان و با عضویت حداقل 15 واحد صنفی تشکیل می شود .

ماده 2 - دبیرخانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي در این دستوالعمل "دبیرخانه مرکزي نظام صنفی" میباشد که به

اختصار " دبیر خانه مرکزي " نامیده می شود و در دفتر امور تشکل هاي کشاورزي مستقر می باشد . منظور از

"آئین نامه "در این دستورالعمل ، آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي تصویب نامه شماره 40260 / ت

87 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی است.و منظور از نماینده ، فردي است که با /3/ 34274 ك مورخ 20

حکم مدیر اجرایی شهرستان به نمایندگی اداره ، سازمان و یا نهاد مربوطه در امور مرتبط با نظام صنفی کارهاي

کشاورزي منصوب شده است .

ماده 3 رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان موظف است دبیرخانه استانی نظام صنفی کارهاي کشاورزي را که

در این دستورالعمل " دبیرخانه استانی " خوانده خواهد شد ، در مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي استان و با

دبیري مدیر هماهنگی ترویج کشاورزي استان تشکیل دهد .

ماده 4 - دبیرخانه استانی موظف به اجراي فعالیت هاي ذیل است :

-1 دریافت و ثبت درخواست تشکیل نظام صنفی استانی و مدارك پیوست از شهرستان هاي تابعه

-2 صدور پروانه هاي تاسیس نظام صنفی توسط جهاد کشاورزي و با امضاي رئیس و مهر جهاد کشاورزي استان

-3 درج آگهی تأسیس نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش - شهرستان در یکی از روزنامه هاي رسمی کشور

-4 ثبت پروانه هاي تاسیس در دفتر اندیکاتور دبیر خانه مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي

-5 ثبت و بایگانی اسناد و مکاتبات مربوطه

-6 تهیه گزارشات ادواري و ارسال براي مراجع ذیربط شامل دبیرخانه مرکزي و کمیسیون نظارت صنوف استان .

-7 اجراي سایر امور محوله مربوطه.

ماده 5 - مدیر جهاد کشاورزي شهرستان موظف است دبیرخانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش- شهرستان

) که در این دستورالعمل دبیرخانه شهرستان خوانده می شود ( را در اداره ترویج شهرستان و به دبیري رئیس

اداره ترویج شهرستان تشکیل دهد .

ماده 6- دبیرخانه شهرستان موظف به اجراي فعالیت هاي ذیل است :

-1 دریافت و ثبت درخواست هاي تشکیل نظام صنفی بخش- شهرستان در دفاتر مخصوص با ذکر زمان (سال ، ماه و روز)

-2 پیگیري تشکیل کمیته بررسی پس از دریافت درخواست هیئت مؤسس نظام صنفی،

-3 پیگیري تشکیل کمیته استیناف موضوع ماده 22 این دستورالعمل،

-4 انجام مسئولیت هاي دبیرخانه هیئت هاي بدوي و تجدید نظر موضوع ماده 39 آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي ،

-5 انجام مکاتبات و مراسلات مربوط به امور نظام صنفی،

-6 ثبت در دفاتر مخصوصو بایگانی اسناد و مدارك مربوط به نظام صنفی ،

-7 اجراي سایر امور محوله ذیربط.

ماده 7 - تمامی داوطلبان عضویت در هیئت موسس نظام صنفی، باید داراي شرایط زیر باشند :

-1 در قید حیات و داراي حداقل سن 18 سال به استناد شناسنامه و کارت ملی

-2 تابعیت ایرانی

-3 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت براي داوطلبان ذکور

-4 نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر به تائید مراجع ذیصلاح

-5 داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام قدیم یا جدید)

-6 اشتغال و فعالیت تمام وقت به یک شغل مشخص کشاورزي( با تایید مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان)

در یک واحد تولیدي یا بهره برداري یا خدمات کشاورزي که محل استقرار آن در محدوده تقسیمات

کشوري شهرستان مربوطه باشد .

-7 داشتن مجوز رسمی فعالیت براي واحد صنفی کشاورزي مانند پروانه بهره برداري .

تبصره داشتن شرایط بند هاي 4و 5 این ماده (ماده( 7 ، مشمول سایر افراد و واحدهاي صنفی نمی شود .

ماده 8- آن دسته از کشاورزان که تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل ملزم به دریافت مجوز رسمی براي فعالیت واحد

صنفی خود ننموده اند می توانند با کسب تائیدیه از مدیریت جهاد کشاورزي مبنی بر اشتغال و فعالیت در واحد

صنفی فعال در محدوده تقسیمات کشوري شهرستان مربوطه به عضویت هیئت مؤسس درآیند.

ماده 9 افراد صنفی مشمول ماده 8 این دستورالعمل بایستی درخواست کتبی خود حاوي موضوع درخواست

(احراز فردیت صنفی ) و محل دقیق استقرار واحد صنفی را به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان اعلام کنند.

مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان باید ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از دریافت تقاضا ، با استعلام از

نزدیکترین شوراي اسلامی شهري یا روستایی به محل استقرار واحد صنفی و نیز اعزام کارشناس ذیربط به محل ،

تأیید یا عدم تأیید متقاضی به عنوان فرد صنفی را به صورت کتبی ) و در صورت عدم تائید با ذکر ادله ( به متقاضی اعلام کند.

ماده 10 - ملاك پذیرش یک واحد کشاورزي به عنوان واحد صنفی ، دارا بودن حداقل ابعاد اقتصادي و تأمین

معیشت فرد صنفی است . ابعاد اقتصادي واحدهاي صنفی کشاورزي هر استان را سازمان جهاد کشاورزي استان ،

با توجه به شرایط محلی ، تعیین و اعلام می کند .

ماده 11 - رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان موظف است تا با تشکیل کمیته کارشناسی مرکب از حداقل 5 نفر

از کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزي استان، نسبت به تعیین حداقل ابعاد اقتصادي واحدهاي صنفی کشاورزي اقدام کند .

بخش دوم : مراحل اجرایی از درخواست تا صدور پروانه تاسیس نظام صنفی بخش-شهرستان:

ماده 12 وجود حداقل 5 واحد صنفی کشاورزي به عنوان هیئت مؤسس براي تاسیس نظام صنفی الزامی است .

ماده 13 - اعضاي هیئت مؤسس باید تقاضاي کتبی خود براي تاسیس نظام صنفی بخش شهرستان را به همراه

مدارك مورد نیاز به مدیر جهاد کشاورزي شهرستان اعلام کنند . مدارك موردنیاز عبارتند از:

-1 فرم مخصوص عضویت در هیئت مؤسس که به امضاي اعضا رسیده و یکی از اعضا را به عنوان

نماینده براي پیگیري مراحل اجرایی معرفی کرده باشد ،(فرم شماره 1)

-2 کپی برابر با اصل شده از تمام صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی متقاضیان ،

-3 کپی برابر با اصل شده احراز فرد صنفی هر یک از متقاضیان مطابق با مواد 8و 9 در این دستورالعمل ،

-4 کپی برابر اصل شده مدرك تحصیلی دیپلم و بالاتر،

-5 برگه عدم سوء پیشینه .

ماده 14 - مدارك دریافتی موضوع ماده 13 این دستورالعمل در " کمیته بررسی" که به دعوت و ریاست مدیر

جهاد کشاورزي شهرستان تشکیل می شود ، بررسی و در صورت صحت مدارك ، با تائید اکثریت نسبی اعضاي

کمیته ، "موافقت اولیه"(فرم شماره( 2 تاسیس نظام صنفی بخش - شهرستان به صورت مکتوب و به امضاي

مدیر جهاد کشاورزي شهرستان به نماینده هیئت مؤسس اعلام می شود.

ماده 15 - ترکیب کمیته بررسی چنین است :

-1 مدیر جهاد کشاورزي شهرستان مدیر کمیته

-2 رئیس اداره ترویج شهرستان دبیر کمیته

-3 نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی شهرستان عضو کمیته

-4 نماینده سازمان نظام دامپزشکی شهرستان عضو کمیته

-5 نماینده کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان عضو کمیته

ماده 16 - کمیته بررسی باید درنخستین جلسه ، آئین نامه داخلی خود را تهیه و تصویب کند. جلسات کمیته

بررسی با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با کسب اکثریت اراء به تصویب می رسد.

ماده 17 - پاسخ دادن به درخواست تأسیس نظام صنفی نباید بیش از دو هفته پس از تحویل درخواست و تکمیل

مدارك طول بکشد .

ماده 18 مدت اعتبار موافقت اولیه با تأسیس نظام صنفی، حداکثر 30 روز بعد از تاریخ صدور است و در صورت عدم عضو گیري کافی ( حداقل 10 نفر غیر از اعضاي هیئت موسس به منظور رسیدن به حدنصاب واحد صنفی موضوع ماده 3 فصل دوم آئین نامه15 )

از درجه اعتبار ساقط شده و متقاضیان باید درخواست جدیدي ارائه دهند.

تبصره در صورت وجود بیش از یک درخواست براي تشکیل نظام صنفی در یک شهرستان، اولویت پذیرش

با درخواستی است که از نظر زمانی زودتر در دفاتر دبیر خانه شهرستانی به ثبت رسیده باشد .در صورت

همزمانی دو یا چند درخواست ، تعیین الویت به عهده کمیته بررسی خواهد بود .

ماده 19 - کمیته بررسی باید به دلیل مواردي چون وجود نقصدر مدارك ، عدم احراز حداقل یکی از شرایط (

موضوع ماده 5 این دستورالعمل ) توسط حداقل یکی از اعضاي هیئت مؤسس و یا وجود درخواست پذیرفته شده

قبلی براي تأسیس نظام صنفی در همان شهرستان که هنوز مدت اعتبار آن به پایان نرسیده ، با درخواست جدید

تأسیس نظام صنفی موافقت نکند . در صورت عدم موافقت اولیه با درخواست هیئت مؤسس ، باید دلایل رد

درخواست به صورت کتبی به اطلاع متقاضیان برسد .

ماده 20 - متقاضیان که درخواست آنها پذیرفته نشده می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ راي کمیته

بررسی ، اعتراض خود را به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نموده و نماینده متقاضیان در جلسه "

کمیته استیناف" که با ترکیب ماده 15 این دستورالعمل، به علاوه نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ،

تشکیل می شود حضور یافته و از درخواست خود دفاع کند . رأي کمیته استیناف، قطعی و لازم الاجراست.

تبصره زمان تشکیل کمیته استیناف ، که نباید بیش از دو هفته پس از دریافت اعتراض باشد ، باید حداقل

سه روز قبل از تشکیل کمیته، به صورت کتبی به نماینده معترضان اعلام شود.

ماده 21 - هیئت مؤسس باید پس از دریافت موافقت اولیه )فرم شماره( 2 و پیش از انقضاي مدت آن ، ابتدا نمونه

اساسنامه نظام صنفی بخش- شهرستان را از جهاد کشاورزي شهرستان دریافت و تکمیل کرده و با درج " اگهی

دعوت به عضویت" در یک روزنامه کثیر الانتشار ملی یا محلی، به عضوگیري از افراد واجد صلاحیت( بر مبناي

ماده 7 و تبصره ذیل آن در این دستورالعمل) اقدام کند. موارد ذیل باید در این آگهی درج شود :

-1 محل مراجعه داوطلبان،

-2 مدارك مورد نیاز براي ثبت نام ) شامل کپی برابر با اصل شده از تمام صفحات شناسنامه و دو

طرف کارت ملی متقاضیان و کپی برابر با اصل شده احراز فرد صنفی هر یک از متقاضیان مطابق با

مواد 7و 8و 9 در این دستورالعمل )،

-3 زمان و مکان برگزاري نخستین جلسه مجمع عمومی.

ماده 22 - هیئت مؤسس باید براي هر داوطلب ، پرونده اي شامل فرم تکمیل و امضا شدة تقاضاي عضویت ،

مدارك شناسایی فردي و مدارك شناسایی شغلی ) مطابق با بند 7 ماده 7 و مواد 8و 9 این دستورالعمل ( تشکیل

داده و پس از بررسی و تایید صحت مدارك توسط نماینده هیئت مؤسس و نماینده کمیته بررسی

) موضوع ماده 18 این دستورالعمل( براي وي در سه نسخه و با امضاي نماینده هیئت مؤسس، " گواهی ثبت نام"

صادر کند . یک نسخه از گواهی ثبت نام به داوطلب تسلیم شده ، و یک نسخه به پرونده وي الحاق

می شود . نسخه سوم براي دریافت پروانه تاسیس نظام صنفی به جهاد کشاورزي شهرستان ارائه خواهد شد .

ماده 23 - با رسیدن تعداد اعضا به حد نصاب 15 عضو ، هیئت مؤسس به صورت مکتوب زمان برگزاري نخستین

مجمع عمومی را ) که باید پیش از انقضاي مدت اعتبار موافقت اولیه باشد ( به اعضا و جهاد کشاورزي شهرستان

اعلام می کند .

ماده 24 - نخستین مجمع عمومی رسمی با حضور حداقل پانزده نفر از اعضا ) با احتساب تعداد هیئت مؤسس( و

حضور نماینده جهاد کشاورزي رسمیت یافته و توسط هیئت رئیسه سنی اداره می شود.

ماده 25 هیئت رئیسه سنی مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی است که با راي اکثریت اعضاي

حاضر انتخاب شده و پس از نخستین مجمع عمومی ، منحل می شود.

ماده 26 هیئت رئیسه سنی نباید از بین کسانی باشند که خود را براي انتخابات هیئت مدیره و بازرسان نامزد

کرده اند .

ماده 27 - هیئت رئیسه سنی ، پس از رسمیت یافتن جلسه و حضور نماینده جهاد کشاورزي، موارد زیر را در

مجمع عمومی دنبال و پیگیري می کند :

-1 ارائه گزارش از روند اقدامات انجام شده توسط هیئت موسس ،

-2 قرائت ، بررسی و تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی،

-3 تعیین روزنامه کثیرالانتشار

-4 تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا

-5 انتخاب هیئت مدیره و بازرس

تبصره تعداد هیئت مدیره ، بازرسان و نحوه انتخاب آنها در اساسنامه نظام صنفی ذکر شده است .

ماده 28 - با انتخاب هیئت مدیره نظام صنفی، هیئت مؤسس منحل و رئیس هیئت مدیره، به عنوان نماینده نظام

صنفی، مسئولیت پیگیري کارهاي اجرایی تا صدور پروانه تأسیس را بر عهده می گیرد .

تبصره 1- هیئت مدیره منتخب موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتخابات نسبت به برگزاري

جلسه هیئت مدیره براي تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره اقدام نماید .

تبصره 2 - هیئت مدیره نظام صنفی باید بر اساس بند ط ماده 14 آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي

، یک نفر نیروي مجرب را از میان خود و یا خارج از آن ، به عنوان "دبیر اجرایی" نظام صنفی، انتخاب کرده و در

ازاي پرداخت حق الزحمه ، فعالیت هاي اجرایی نظام صنفی را به وي واگذار نماید.

ماده 29 - نماینده نظام صنفی باید حداکثرظرف 10 روز پس از برگزاري نخستین جلسه مجمع عمومی ، براي

دریافت پروانه تاسیس )فرم شماره 3( اقدام کرده و مدارك ذیل را به جهاد کشاورزي شهرستان تسلیم نماید :

-1 یک نسخه گواهی ثبت نام اعضا ) حداقل 15 عضو )،

-2 یک نسخه از اساسنامه مصوب ،

-3 دو نسخه از صورتجلسه نخستین مجمع عمومی که به امضاي اعضا و نماینده دستگاه ذیربط( جهاد

کشاورزي شهرستان) رسیده است ،

-4 نشانی پستی محل استقرار دبیرخانه نظام صنفی.

ماده 30 مدیر جهاد کشاورزي شهرستان موظف است حداکثر 5 روز پس از دریافت مدارك موضوع ماده 29

این دستورالعمل ، آنها را در پاکت مهر و موم شده جهت صدور پروانه تأسیس به دبیر خانه استانی نظام صنفی ارسال کند.

تبصره - مدارك بند 1 ماده 29 لیست گواهی ثبت نام اعضاء تهیه و با تائید جهاد کشاورزي شهرستان به استان

ارسال گردد و ارسال همه گواهی ثبت نام اعضاء ضروري نمی باشد.

ماده 31 دبیرخانه استانی نظام صنفی باید حداکثر 10 روز پس از دریافت مدارك ارسالی از شهرستان , نسبت به

صدور پروانه تاسیس با امضاي رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و در هفت نسخه اقدام کند . یک نسخه براي

تقدیم به هیئت مدیره نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش شهرستان مربوطه ، یک نسخه براي دبیرخانه

شهرستانی نظام صنفی شهرستان مربوطه، یک نسخه براي کمیسیون نظارت بر صنوف شهرستان مربوطه، یک

نسخه براي بایگانی در دبیرخانه استانی نظام صنفی ، یک نسخه براي کمیسیون نظارت بر صنوف استان ،یک نسخه

براي دبیرخانه ملی نظام صنفی مستقر دردفتر بسیج سازندگی توسعه تشکلها ویک نسخه براي دبیرخانه هیئت عالی

نظارت .

بخشسوم : شروع فعالیت اجرایی نظام بخش، شهرستان

ماده 32 نظام صنفی پس از دریافت پروانه تأسیس و قبل از شروع فعالیت هاي جاري باید دبیرخانه نظام صنفی

کارهاي کشاورزي بخش- شهرستان را دایر و فعال کند .

ماده 33 - دبیر خانه نظام صنفی بلافاصله پس از آغاز به کار باید براي تهیه اقلام رسمی ذیل اقدام کند :

-1 مهر )براساس طرح تیپ ملی که ازطرف جهاد کشاورزي شهرستان در اختیار قرار داده می شود)،

-2 طراحی آرم(براساس طرح تیپ ملی که ازطرف جهاد کشاورزي شهرستان در اختیار قرار داده

می شود)،

-3 سربرگ آرم دار،

-4 دفاتر مالی رسمی ،

-5 دفاتر مخصوص ثبت مکاتبات.

-6 دفتر عضویت

ماده 34 - نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش شهرستان بلافاصله بعد از دریافت پروانه تاسیس و پیش از آغاز

فعالیت هاي جاري باید موجودیت خود را به نهادهاي استانی و شهرستانی مربوطه به صورت مکتوب ، در سربرگ

و ممهور به مهر نظام صنفی اعلام کند .مخاطبان این اعلام شامل :

-1 دستگاه ها و نهاد هاي استانی و شهرستانی وابسته به دولت ) از جمله دادگستري استان و شهرستان ،

استانداري ، بخشداري و فرمانداري هاي مرتبط)،

-2 شورا هاي اسلامی شهر و روستاهاي تابعه،

-3 نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و شهرستان و نیز نظام دامپزشکی استان و شهرستان ،

-4 کمیسون نظارت بر اصناف استان و شهرستان،

-5 رسانه هاي محلی،

-6 تولیدکنندگان و بهره برداران ذینفع،

-7 سایر مخاطبان ذینفع.

ماده 35 - نظام صنفی کارهاي کشاورزي بخش شهرستان پس از دریافت پروانه تاسیس داراي شخصیت

حقوقی و قانونی شده و می تواند در چارچوب قوانین کشور و بر اساس مفاد اساسنامه و مطابق با دستورالعمل

هاي موجود به فعالیت بپردازد.

ماده 36 به استناد ماده 32 فصل هشتم آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي ،دبیر اجرایی نظام صنفی

باید تشکیل هیئت بدوي و تجدید نظر را از جهاد کشاورزي شهرستان درخواست کرده و نماینده نظام دراین هیئت ها را معرفی کند.

ماده 37 - این دستورالعمل در 37 ماده و 7 تبصره در اجراي ماده 3 فصل دوم آئین نامه اجرایی نظام صنفی

کارهاي کشاورزي تهیه و در تاریخ توسط وزیر جهاد کشاورزي تائید شده است .

 

 ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :

 

 

ثبت نام الکترونیکی اعضاء

ثبت نام اعضای  حقوقی

ثبت نام اعضای حقیقی

عضویت در خبرنامه

لینک های مرتبط

توصیه های هواشناسی کشاورزی

کمینه دمای هوا طی 24ساعت آینده 1تا3درجه افزایش خواهد خواهد داشت. در روز سه شنبه مه صبحگاهی در اکثرنقاط استان وادامه بارشهای برف وباران بخصوص در نواحی غربی شمال شرقی دور از انتظار نیست.